Algemene voorwaarden MediaprofielPlus

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden en privacy verklaring MediaprofielPlus

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, steeds aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis:

MediaprofiePlus:

 • dienst van eenmanszaak Jel van Rijn Consultancy Gevestigd in Maastricht (Papenweg 31, 6212 CC) KVK NL 52316882
 • dienst van eenmanszaak Karin Winters, gevestigd in De Meern (Drecht 12, 3453 MC) KvK: 30240429

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

 • MediaprofielPlus: een website met online leermodules met als onderwerp mediawijsheid
 • Account: een door een Bezoeker aangemaakt gebruikersaccount waarmee gebruik kan worden gemaakt van de diensten.
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 • Bezoeker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website MediaprofielPlus
 • Contactgegevens: gegevens van de Bezoeker die betrekking hebben op naam, adres, functie en e-mailadres.  
 • Gewone Persoonsgegevens: gegevens die betrekking hebben op de Bezoeker, waardoor deze geïdentificeerd of identificeerbaar is of kan worden en die niet worden aangemerkt als Bijzondere Persoonsgegevens. Hieronder worden onder andere begrepen Contactgegevens, gegevens over geslacht, leeftijd en/of IP adres.
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten zoals: auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, naburige rechten en rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
 • Persoonsgegevens: Gewone en Bijzondere Persoonsgegevens. Deze worden door de Bezoeker zelf ingevoerd en verstrekt aan Mediaprofiel of een bij Mediaprofiel aangesloten verwijzer. MediaprofielPlus verstrekt geen Persoonsgegevens aan derden.
 • Verwerking van Persoonsgegevens: elke handeling of het geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, in verband brengen, afschermen, uitwissen of vernietigen.
 • Website: de website Mediaprofielplus met het internetadres www.mediaprofielplus.nl waarop de diensten worden aangeboden. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en deelname aan de Website. Door gebruik te maken van de Website en/of daaraan deel te nemen, gaat Bezoeker akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het downloaden, opslaan en/of printen van de Algemene Voorwaarden en voor de toegankelijkheid van een opgeslagen kopie. Op de Website zijn daarvoor faciliteiten beschikbaar.

Als een bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht. MediaprofielPlus zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling. Daarbij zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij de strekking van de nietige/vernietigde bepaling.

Artikel 3 – Deelname aan de Website en aanmaken account.

Als een Bezoeker zich wil aanmelden op de Website en gebruik wil maken van de diensten van MediaprofielPlus moet hij een Account aanmaken. Daarbij is hij verplicht een aantal Persoonsgegevens in te vullen en in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden en het privacy statement .

 • Voor het aanmaken van een Account moet een Bezoeker 16  jaar of ouder zijn. De Bezoeker garandeert dat hij 16 jaar of ouder is. Is de Bezoeker jonger dan 16 jaar is toestemming vereist van de ouders.
 • Bezoeker garandeert dat alle Persoonsgegevens die hij aan MediaprofielPlus verstrekt in het kader van/bij het aanmaken van een Account en de diensten van Mediaprofiel waarvan hij gebruik maakt, waaronder maar niet beperkt tot zijn naam en e-mailadres, volledig, juist en actueel zijn en dat hij het Account alleen voor zichzelf zal gebruiken.

MediaprofielPlus heeft het recht om een aanmelding van een Bezoeker te weigeren, zonder verplicht te zijn tot opgave van een reden.

De bezoeker kan het Account op elk moment beëindigen door zich uit te schrijven door het sturen van email aan mediaprofiel@gmail.com

Alle Persoonsgegevens in of verband houdend met het Account worden dan verwijderd. Bezoeker stemt er mee in dat MediaprofielPlus dan geen diensten meer kan verlenen.

Indien van toepassing, verstrekt Mediaprofiel aan Bezoeker een toegangscode en/of wachtwoord, dan wel biedt MediaprofielPlus de bezoeker de mogelijkheid zelf een toegangscode en/of wachtwoord te creëren.

Bezoeker is niet gerechtigd om derden daarvan gebruik te laten maken en vrijwaart MediaprofielPlus volledig tegen aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat via de toegangscode en wachtwoord van de diensten en de Website wordt gemaakt.

MediaprofielPlus heeft het recht het wachtwoord en/of de toegangscode te veranderen als dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de diensten, dan wel ter bescherming van enig ander (privacy)belang.

MediaprofielPlus heeft het recht om Bezoeker op ieder moment uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website en/of de diensten en zijn Account af te sluiten en te verwijderen, indien de Bezoeker:

 • inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
 • in strijd handelt met de relevante wet- en regelgeving;
 • op enige andere wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;
 • langer dan half jaar geen gebruik heeft gemaakt van de diensten en/of zijn Account.

Artikel 4. Toestemming tot het sturen van e-mails

Met de registratie en het invullen van de daarbij behorende vragen geeft u als deelnemer aan MediaprofielPlus toestemming voor het aan u versturen van e-mails ter ontvangstbevestiging, uitnodiging of herinnering voor deelname aan online vragenlijsten, en eventuele e-mails met meldingen van storingen.

Artikel 5 – Dienstverlening

MediaprofielPlusheeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Daarbij is MediaprofielPlus niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de verschafte informatie en/of adviezen, met name niet voor onvolledigheid of onjuistheid van die informatie en/of adviezen.

Met name garandeert MediaprofielPlus niet:

 • dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en, dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

MediaprofielPlus is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht van Bezoeker op schadevergoeding jegens MediaprofielPlus ontstaat.

Artikel 6 – Intellectuele Eigendomsrechten

De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen (inclusief domeinnamen) berusten bij MediaprofielPlus.

Het is Bezoeker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MediaprofielPlus op welke wijze ook openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, waaronder aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt tevens onder meer in dat het Bezoeker niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van MediaprofielPlus, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op de Website op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Artikel 7 – Privacy

Bij het verlenen van de diensten of wanneer de Bezoeker anderszins contact heeft met MediaprofielPlus via de Website, verwerkt Mediaprofiel door de Bezoeker van de Website verstrekte Persoonsgegevens. Mediaprofiel legt in haar privacystatement uitgebreid uit hoe ze omgaat met de privacy van de Bezoeker, welke Persoonsgegevens ze verwerkt en voor welke doeleinden.

MediaprofielPlus spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. MediaprofielPlus treft hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek en de aard van de Persoonsgegevens.

Om het gebruik van de Website te vergemakkelijken maakt MediaprofielPlus gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die naar de browser van de Bezoeker worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf. Met behulp van cookies wordt geregistreerd hoe en wanneer een Bezoeker een website gebruikt. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. De Bezoeker wordt er op gewezen de mogelijkheid te hebben zijn browser zodanig in te stellen dat cookies worden geweigerd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

MediaprofielPlus is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van Bezoeker en/of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van (Persoons)gegevens, medische gegevens en/of immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten, en/of het gebruik van de Website en/of de diensten.

MediaprofielPlus kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door aanwezigheid of het binnendringen van hackers, virussen, spam, en spyware dan wel door het oneigenlijke of onrechtmatige gebruik van, aan, door of in opdracht van de opdrachtgever verstrekte loginnamen en passwords

Artikel 9 – Wijziging Algemene Voorwaarden

MediaprofielPlus heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. MediaprofielPlus zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden tenminste een maand voordat deze in werking treden aan de Bezoeker bekendmaken door middel van een e-mail, een nieuwsbrief dan wel door middel van de Website. Bezoeker is gerechtigd om zijn Account af te sluiten en/of af te zien van de verdere dienstverlening door Mediaprofiel met ingang van de dag dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden, als de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële verslechtering van zijn positie zouden inhouden. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Op de (rechts)verhouding tussen MediaprofielPlus en Bezoeker is Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website, deelname aan de Website en de Verwerking van Persoonsgegevens door Mediaprofiel. Door gebruik te maken van de Website en/of daaraan deel te nemen, gaat Bezoeker akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.